Moduł Majątek Trwały zapewnia możliwość sprawowania kompleksowej kontroli nad całością majątku trwałego przedsiębiorstwa, dając dostęp do zestawu narzędzi służących do prowadzenia ewidencji i zarządzania składnikami majątku.

Wykorzystanie systemu ERP Firmatic w obszarze zarządzania majątkiem pozwala na uporządkowanie i ewidencję dużej ilości informacji dotyczących majątku. Integracja z modułem Finanse i księgowość znacznie ułatwia naliczanie i księgowanie amortyzacji.

Funkcjonalności

  • ewidencja składników majątku
  • podział majątku na grupy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie
  • wykonywanie operacji na składnikach majątku (przyjęcie, likwidacja, przesunięcia)
  • tworzenie planów amortyzacji obejmujących dowolne okresy; automatyczne księgowanie amortyzacji; rozliczanie amortyzacji dotowanych składników majątku; oddzielne naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej
  • ewidencja informacji dotyczących remontów i ubezpieczeń; przebiegu pojazdów; gwarancji; dzierżawy (leasingu)
  • informacje o lokalizacji składnika majątku i osobie odpowiedzialnej
  • przypisanie składnika majątku do miejsca powstawania kosztów lub konkretnego projektu
  • ewidencja części składowych
  • zestawienia analityczne składników majątku
  • generowanie dokumentów obrotu składnikami majątku – OT, LT, korekta, podział