Moduł Finanse i księgowość jest narzędziem służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Pozwala m. in. na bieżącą kontrolę rozrachunków z kontrahentami, generowanie dokumentów księgowych oraz raportów analitycznych czy też automatyczne generowanie przelewów do banków. Dzięki automatyzacji wielu procesów oraz połączeniu z innymi modułami systemu Firmatic, znacząco usprawnia pracę działów księgowości oraz realizację procesów biznesowych i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Moduł dostarcza też dokładnych i aktualnych informacji, ponieważ raporty i zestawienia uwzględniają zarówno zaksięgowane jak i niezaksięgowane dokumenty.

W skład modułu Finanse i księgowość wchodzą następujące aplikacje:

 • Księgi rachunkowe;
 • Rozrachunki;
 • Płatności;
 • Kasa;
 • Sprawozdawczość.

Księgi rachunkowe

 • możliwość dowolnego definiowania planu kont
 • obsługa wielu planów kont
 • jednoczesna obsługa wielu okresów rozrachunkowych
 • wielowalutowość – automatyczne pobieranie kursów walutowych, ewidencja dokumentów w walutach obcych, przeliczanie pozycji walutowych, automatyczne rozliczanie różnic kursowych
 • rozdzielniki kosztów, definiowane scenariusze rozliczania kosztów (wg. miejsc powstawania lub zleceń), automatyczne przeksięgowania
 • automatyczne generowanie bilansów otwarcia i zamknięcia z możliwością ich edycji
 • możliwość edycji zamkniętych okresów
 • generowanie dokumentacji księgowej (faktury, rachunki, deklaracje VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży)

Rozrachunki

 • szybka i aktualna informacja o stanie rozrachunków z kontrahentami – powstaje na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów (zarówno zaksięgowanych jak i niezaksięgowanych); stan rozrachunków jest aktualizowany natychmiast po wprowadzeniu dokumentu do systemu
 • automatyczne naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i zobowiązań
 • generowanie not kompensacyjnych, odsetkowych, obciążeniowych i uznaniowych oraz realizacja cesji

Płatności

 • obsługa dowolnej ilości rachunków bankowych
 • obsługa walutowych rachunków bankowych
 • zautomatyzowane generowanie przelewów elektronicznych i ich eksport do systemów bankowych
 • automatyczne obliczanie różnic kursowych
 • zarejestrowane płatności natychmiast uwzględniane w analizie rozrachunków

Kasa

 • obsługa dowolnej ilości kas
 • rejestrowane wpłat i wypłat w powiązaniu z fakturami
 • generowanie dokumentów kasowych (KP, KW)
 • generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja
 • prowadzenie kas walutowych

Sprawozdawczość

 • generowanie zestawień księgowych:
  • zestawienie obrotów i sald
  • zestawienie stanów kont
  • zestawienie sald
  • dziennik księgowań
  • księga główna
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
 • tworzenie zestawień należności i zobowiązań za dowolne okresy
 • analiza terminowości zapłat kontrahenta
 • wiekowanie należności i zobowiązań w podziale na dowolne okresy przeterminowania
 • analiza kosztów w podziale na miejsca ich powstawania lub zlecenia produkcyjne